Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

1. Poslání služby

 Posláním pečovatelské služby je zajištění podpory a pomoci uživatelům patřícím do okruhu osob, aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí a podporovat je v nezávislém životě při zachování  přirozených sociálních vazeb.

2. Cíle služby

 Cílem pečovatelské služby je uživatel:

 • Který může důstojně zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí
 • Který je schopen si zachovat v co nejvyšší možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti
 • Který může udržovat a uplatňovat vztahy a kontakty se svým okolím
 • Kterému je při zajištění potřebné podpory a pomoci řešena jeho nepříznivá sociální situace

3. Okruh osob

 • senioři,
 • osoby se zdravotním postižením (od 19-ti let)

Jedná se o osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a z důvodů vysokého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zajištění poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Pečovatelskou službu lze poskytovat i osobám:

 • trvale upoutaným na lůžko, které potřebují celodenní péči nebo péči zdravotnického personálu, a to za předpokladu vzájemné spolupráce s rodinnými příslušníky nebo dalšími osobami (např. ošetřovatelská služba) a na základě individuálně dohodnutých pravidel.

Důvody pro neposkytnutí pečovatelské služby:

 • organizace neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na okruh osob - nabídneme zájemci kontakt na poskytovatele odpovídající služby v nejbližším okolí a poskytneme mu základní sociální poradenství;
 • je naplněná časová kapacita terénů - v případě, že by se uvolnilo místo, kontaktujeme zájemce, do té doby je zařazen mezi čekatele (pokud má zájem);
 • zdravotní stav potencionálního uživatele vylučuje poskytnutí sociální služby (službu není možné poskytnout z důvodu nevybavení speciálními pomůckami a odborným personálem);
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

4. Zásady poskytování pečovatelské služby

Spolupráce – uživatel je rovnocenným partnerem – aktivním působením je podporována jeho     samostatnost

 • posilování, udržování schopností a dovedností, v případě potřeby podpora a pomoc
 • s rodinou uživatele, jeho blízkými – účast na péči o uživatele
 • s dalšími institucemi a službami

Komunikace -   dobré nastavení služby - řešení individuálních potřeb uživatele

 • informovanost uživatele, jeho rodiny a okolí o službě, případně dalších službách, poskytování základního sociálního poradenství

Profesionální přístup – dodržování nastavených pravidel a postupů, nestranný postoj při práci, komunikaci a jednání s uživatelem, dodržování lidských práv a základních svobod, poskytování služeb v náležité kvalitě

Důstojnost – pomoc uživateli vést život v souladu s jeho přáními a potřebami

Důvěra – vytvoření pocitu důvěry ze strany uživatele 

Empatie – schopnost vcítit se do pocitů a situace uživatele

5. Poskytované služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • fakultativní služby.

6. Kapacita zařízení

Vzhledem k materiálnímu a personálnímu zajištění máme stanovenou následující maximální kapacitu uživatelů:

 • ročně maximálně 320 uživatelů

7. Dostupnost služeb

Domácnosti uživatelů služeb v okruhu do 20-ti km od Chotovic a od Hlinska,  dle potřeb klienta také mimo domácnost.

Pečovatelská služba je poskytována denně v čase od 7:00h – 18:00 hod., na základě individuální domluvy s uživatelem a v souladu s personální kapacitou i v jiný čas

Způsoby požádání o poskytování úkonů  pečovatelské služby:  

 8.Popis realizace poskytování sociální služby - pečovatelská služba

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA §40

IDENTIFIKÁTOR 8898081

FORMA POSKYTOVÁNÍ – TERENNÍ

Poskytovatel

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Chotovice 31, 570 01 Litomyšl

Erbenova 730, Hlinsko 53901

IČ: 60102411

http://novehrady.charita.cz/

reditel@charita.info

Tel.: 461 310 569, 731 598 800

 

Místo poskytování sociální služby

 • domácnosti uživatelů služeb v okruhu do 20-ti km od Chotovic a od Hlinska, dle potřeb klienta také mimo domácnost

Provozní doba služby

 • pečovatelská služba je poskytována denně v čase od 7:00 – 18:00 hod., na základě individuální domluvy s uživatelem a v souladu s personální kapacitou i v jiný čas

Okruh osob

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením

Jedná o osoby,  které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a z důvodu vysokého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zajištění poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Věková struktura okruhu osob

 • mladí dospělí /19-26 let/
 • dospělí /27-64 let/
 • mladší senioři /65-80 let/
 • starší senioři /nad 80 let/

Způsoby požádání o poskytování úkonů pečovatelské služby:

 • telefonicky – vedoucí pečovatelské služby, tel. 733 161 623

                     - sociální pracovnice, tel. 733 694 966, 731 598 802

Seznámení zájemce se službou:

Informace, které poskytujeme zájemci o službu:

 • Informace o organizaci a nabídce poskytovaných služeb
 • Upřesníme region, ve kterém služby poskytujeme
 • Sdělíme výše úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby
 • Možnost změny nastavení rozsahu poskytování úkonů pečovatelské služby, které souvisejí se změnou zdravotního stavu nebo schopností uživatele
 • Možnost využití příspěvku na péči, popřípadě sdělíme informaci, kde o tuto dávku požádat
 • Možnost seznámit se s obsahem smlouvy a jejími přílohami
 • Možnost ukončení služby ze strany uživatele bez udání důvodů
 • Možnost seznámit se i s ostatními službami prostřednictvím webových stránek
 • Nabídneme zájemci informační letáky

Informace, které zjišťujeme:

 • Jaké jsou možnosti, schopnosti zájemce, jaké je zázemí pro poskytování služeb, jaké jsou jeho potřeby a přání
 • V průběhu hovoru si ověřujeme, zda zájemce patří do okruhu osob a zda se ocitl v nepříznivé sociální situaci.

Zájemce je odmítnut pouze v případě kdy:

 • organizace neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob – nabídneme zájemci odpovídající službu v nejbližším okolí a poskytneme mu základní sociální poradenství
 • je naplněna kapacita – v případě, že by se uvolnilo místo, kontaktujeme zájemce, do té doby je zařazen mezi čekatele
 • zdravotní stav zájemce vylučuje přijetí – vysvětlíme zájemci rizika, která by byla spojena s poskytováním služby nad rámec možností a doporučíme zájemci jinou dostupnou službu
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zájemci nabídneme další možnosti služeb jiných organizací, popř. předáme kontakty na kompetentní pracovníky jiných organizací.

Průběh vlastní služby:

Službu poskytujeme na základě uzavření písemné smlouvy, tomu předchází proces jednání se zájemcem. Toto jednání vede buď vedoucí služby, nebo sociální pracovník. Při tomto jednání zjišťujeme požadavky, přání a schopnosti zájemce, dochází k oboustranné informovanosti o možnostech organizace tak, aby se mohl zájemce adekvátně rozhodnout pro vstup do služby a abychom vhodnost služby pro případného uživatele zvážili (především, zda spadá do okruhu osob), zjišťujeme nepříznivou sociální situaci u zájemce o službu. Zájemce je také seznámen  se svými právy a povinnostmi.

K sepsání smlouvy dochází vždy v domácnosti uživatele, a to na základě vyhodnocení sociálního šetření. Služby jsou vždy poskytovány v souladu s požadavky a potřebami uživatele a možnostmi organizace. Uživatel je při sepisování smlouvy seznámen s jejím obsahem, jsou mu předány přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Službu zajišťují pracovníci, kteří ke každému uživateli uplatňují individuální přístup. Při uzavření smlouvy je vypracován individuální plán, ve kterém je uveden osobní cíl uživatele a dojednán cíl spolupráce, který se pracovníci ve spolupráci s uživatelem snaží naplnit. Pracovníci se snaží o napomáhání a udržitelnost soběstačnosti a samostatnosti uživatele a rozvoj nebo udržitelnost jeho fyzické a duševní aktivity.

 

Jednotlivé činnosti PS

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

1.

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

2.

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

 

3.

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

 

4.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

1.

pomoc při úkonech osobní hygieny

 

2.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

 

3.

pomoc při použití WC

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 

1.

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

 

2.

dovoz nebo donáška jídla

 

3.

příprava a podání jídla a pití

 

4.

pomoc při přípravě jídla a pití

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

1.

běžný úklid a údržba domácnosti včetně úklidu společných prostor

 

2.

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklid po malování

 

3.

donáška vody

 

4.

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

 

5.

běžné nákupy a pochůzky

 

6.

velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení

 

7.

praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 

1.

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Kromě zákonných služeb nabízíme i fakultativní služby:

 • podpora při dodržování léčebného režimu,
 • doprava uživatele osobním vozem provozovaným poskytovatelem 8,-- Kč/km,
 • zapůjčení termojídlonosiče,
 • dohled nad uživatelem.

Důvody pro ukončení poskytování služby ze strany poskytovatele: 

 • jestliže uživatel po písemném upozornění opět hrubě poruší povinnosti, které mu vyplívají z podmínek poskytovatele pro poskytování služby uvedených ve vnitřních pravidlech, se kterými byl prokazatelně seznámen
 • v případě, že uživatel službu nevyužívá po dobu delší než 9 měsíců, jak je uvedeno ve vnitřních pravidlech a smlouvě, se kterými byl prokazatelně seznámen
 • v případě, že není možné službu ze závažných organizačních důvodů dále realizovat
 • uživatel přestane spadat do skupiny osob, v tomto případě budou uživateli doporučeny další služby
 • jestliže hrubě porušuje své povinnosti vyplívající ze smlouvy, za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména opakované nezaplacení úhrady služeb

Důvody pro ukončení poskytování služby ze strany uživatele:

Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. 

Materiální a technické zabezpečení služby v Chotovicích a Hlinsku

Terénní forma služby se uskutečňuje v prostředí určeném uživatelem (u něho v domácnosti, v institucích a organizacích při pomoci s uplatňováním práv a obstarávání osobních záležitostí, ve zdravotnických zařízeních). Při poskytování úkonů pečovatelské služby jsou pracovníky používány ochranné pomůcky (rukavice, v období chřipkových epidemií roušky). Pracovníci jsou pravidelně proškolováni v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Sídlem pečovatelské služby Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01 Litomyšl, je zařízení, které se nachází v centru obce Chotovice, v domě sv. Josefa čp. 31. Budova je dvoupodlažní, jsou zde umístěny ještě další služby. Zázemí pro uživatele ostatních služeb i pracovníky je v domě sv. Josefa, vše je bezbariérové. V prostorách máme pro uživatele i pracovníky kuchyňku, toalety a sprchový kout. V prvním patře se nachází kancelář pro vedoucí služby a sociálního pracovníka. V kanceláři máme uzamykatelné skříně pro osobní složky uživatelů. Ve společenské místnosti probíhají školení, porady a supervize týmu.

Zázemí pro pracovníky, kteří poskytují služby v Hlinsku a okolí je v budově DPS v Hlinsku na adrese Adámkova třída 677. Majitelem objektu je město Hlinsko, od kterého má organizace pronajaté prostory, ve kterých je kancelář pro pracovníky pečovatelské služby, sociální pracovnici, která také slouží jako prostor pro setkávání při poradách týmu a školeních. Je zde také uzamykatelná skříňka se složkami klientů z hlinecké oblasti. V těchto prostorách je také umístěna pračka a sušička prádla. Pracovníci PS mají dále k dispozici kuchyňku, sprchový kout a toaletu. Je zde také technická místnost, kde jsou uzamčeny úklidové a prací prostředky a ochranné pomůcky. Dům s pečovatelskou službou na Adámkově třídě 677 Hlinsko disponuje koupelnou s nízko položenou vanou a sprchovým koutem se sedátkem, pro využívání klienty PS za pomoci pracovníků PS – při provádění pomoci při úkonech osobní hygieny.

Pracovníci PS k uživatelům docházejí buď pěšky, nebo jezdí služebními vozidly (viz rozpis služeb). Služební vozidla jsou pravidelně servisována a je kladen důraz na dobrý technický stav všech služebních vozidel, ta jsou pravidelně podrobována kontrole na STK. Všichni pracovníci PS, kteří používají služební vozidla, jsou v souladu s příslušnými právními předpisy pravidelně proškolování.

 Podpořil nás:
PODPORIL_KV_150x50