Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Facebook

Navštivte Nás!

I. Úvodní ustanovení

 

1. Účel

 Veřejný závazek vytyčuje poslání, cíle a principy poskytování pečovatelské služby (dále PS) a cílovou skupinu poskytované sociální služby.

 2. Rozsah platnosti a odpovědnosti

 Tento pokyn je platný pro všechny pracovníky pečovatelské služby Oblastní charity Nové Hrady u Skutče.

 Odpovědnosti:

Ředitelka a vedoucí střediska pečovatelské služby zodpovídá za aktualizaci standardu a je povinen seznámit pracovníky PS s obsahem standardu a dbát na jeho dodržování.

Pracovníci pečovatelské služby (dále PS) respektují předložený standard, pracují podle jeho ustanovení.

 

II. Hlavní ustanovení

 

1. Poslání služby

 Posláním pečovatelské služby je potřeba zajistit seniorům a osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení žít důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí. Pracovníci PS umožňují uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při zvládání každodenní péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti. Úkony pečovatelské služby jsou poskytovány tak, aby se staly nenarušující a přirozenou součástí života výše uvedených osob (případně jejich rodin), v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby a není tak zvyšována jeho závislost na druhé osobě.

2. Cíl služby

 Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:

* zůstává co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí a je schopný vést takový způsob života, který vedl před začátkem využívání PS

* má možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti

* udržuje a uplatňuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím a má vytvořeny podmínky pro seberealizaci

* s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při přijímání jednotlivých úkonů PS, využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností, apod.)

 Krátkodobé cíle pečovatelské služby do roku 2019

* i nadále všemi dostupnými prostředky rozvíjet informovanost občanů v regionu o možnosti využít poskytování úkonů PS a bezplatného sociálního poradenství,

* zúčastnit se akcí, které informují veřejnost o činnosti naší organizace

Dlouhodobé cíle pečovatelské služby do roku 2021

* aktivně vyhledávat občany, kteří potřebují pomoc, a proto využijí nabídku naší PS, zvýšit informovanost seniorů v našem regionu, v případě dalšího zájmu ze strany občanů rozšířit časovou i místní dostupnost PS (příp. nákup dalšího vozidla pro potřeby PS, navýšení počtu zaměstnanců),

* udržení ceny úkonů PS na cenově únosné hranici vzhledem k ekonomické situaci v regionu,

* neustále zkvalitňovat průběh poskytování úkonů PS proškolováním pracovníků PS.

 3. Cílová skupina

 * senioři,

* osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení (od 19 let),

kteří z důvodů vysokého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zajištění poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Pečovatelskou službu lze poskytovat i osobám:

* trvale upoutaným na lůžko, které potřebují celodenní péči nebo péči zdravotnického personálu, a to za předpokladu vzájemné spolupráce s rodinnými příslušníky nebo dalšími osobami (např. ošetřovatelská služba) a na základě individuálně dohodnutých pravidel.

Důvody pro neposkytnutí pečovatelské služby:

* organizace neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na cílovou skupinu - nabídneme zájemci kontakt na poskytovatele odpovídající služby v nejbližším okolí a poskytneme mu základní sociální poradenství;

* je naplněná časová kapacita terénů - v případě, že by se uvolnilo místo, kontaktujeme zájemce, do té doby je zařazen mezi čekatele (pokud má zájem);

* zdravotní stav potencionálního uživatele vylučuje poskytnutí sociální služby (službu není možné poskytnout z důvodu nevybavení speciálními pomůckami a odborným personálem);

* pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

4. Zásady poskytování pečovatelské služby

 * zachování lidské důstojnosti a respektu všech účastníků smluvního vztahu;

* aktivní působení na uživatele, podpora jejich samostatnosti a jeho motivace;

* posilování, udržování či nahrazování (podpora) schopností uživatele dle jeho možností a schopností;

* důsledné dodržování základních lidských práv a svobod;

* individuální přístup k uživateli;

* respektování soukromí a prostředí uživatele;

5. Uživatelům nabízíme

 * pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;

* pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;

* poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;

* pomoc při zajištění chodu domácnosti;

* zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

* fakultativní služby.

6. Kapacita zařízení

 Vzhledem k materiálnímu a personálnímu zajištění máme stanovenou následující maximální kapacitu uživatelů:

* ročně maximálně 320 uživatelů 

7. Dostupnost služeb

 Služba je poskytována v dosahu 20-ti km od Chotovic a Hlinska, v rámci Pardubického kraje, v kraji Vysočina poskytujeme služby pouze ve Svratce.

Služba je poskytována denně v časovém rozmezí 7:00h – 18:00 h, případně na základě individuální domluvy s uživatelem i v jiný čas, vždy s ohledem na naplnění maximální denní kapacity.

Způsoby požádání o poskytování úkonů pečovatelské služby:

* telefonicky - vedoucí pečovatelské služby, tel. 733 161 623 nebo telefonicky – sociální pracovnice, tel. 731 598 802; 733 694 966 * e-mailem - pečovatelky@charita.info, jana.jilkova@chnh.hk.caritas.cz, socprac@charita.info, klara.pychova@chnh.hk.caritas.cz

* osobním kontaktem v domě sv. Josefa v Chotovicích čp. 31, 570 01 Litomyšl

* písemně:

* Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice čp. 31, 570 01 Litomyšl

* Charitní pečovatelská služba, Erbenova 730, 539 01 Hlinsko

8. Popis realizace poskytování sociální služby - pečovatelská služba

 PEČOVATLESKÁ SLUŽBA §40

IDENTIFIKÁTOR 8898081

FORMA POSKYTOVÁNÍ – TERENNÍ

 

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Chotovice 31, 570 01 Litomyšl

IČ: 60102411 reditel@charita.info, 461 310 569, 731 598 800

Místo poskytování sociální služby

* domácnosti uživatelů služeb v dosahu 20-ti km od Chotovic a od Hlinska, v rámci Pardubického kraje a od 1.1.2017 ve městě Svratka n území kraje Vysočina dle potřeb klienta také mimo domácnost (úřady, lékař…)

Provozní doba služby

* denně 7:00-18:00, na základě individuální domluvy s uživatelem i v jiný čas, vždy s ohledem na naplnění denní kapacity

Cílové skupiny

* senioři

* osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení (od 19 let), kteří z důvodu vysokého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zajištění poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Věková struktura cílových skupin

* mladí dospělí /19-26 let/

* dospělí /27-64 let/

* mladší senioři /65-80 let/

* starší senioři /nad 80 let/

Způsoby požádání o poskytování úkonů pečovatelské služby:

* telefonicky – vedoucí pečovatelské služby, tel. 733 161 623 * e-mailem – pečovatelky@charita.info, jana.jilkova@chnh.hk.caritas.cz

* osobním kontaktem v domě sv. Josefa v Chotovicích čp. 31, 570 01 Litomyšl

* písemně – Pečovatelská služba Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice čp. 31, 570 01 Litomyšl

Seznámení zájemce se službou:

Informace, které poskytujeme zájemci o službu:

* Informace o organizaci a nabídce poskytovaných služeb

* Upřesníme region, ve kterém služby poskytujeme

* Sdělíme výše úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby

* Možnost změny nastavení rozsahu poskytování úkonů pečovatelské služby, které souvisejí se změnou zdravotního stavu nebo schopností klienta

* Možnost využití příspěvku na péči, popřípadě sdělíme informaci, kde o tuto dávku požádat

* Možnost ukončení služby

* Možnost seznámit se i s ostatními službami prostřednictvím webových stránek

* Nabídneme zájemci informační letáky

Informace, které zjišťujeme:

* Jaké jsou možnosti, schopnosti zájemce, jaké je zázemí pro poskytování služeb, jaké jsou jeho potřeby a přání

* V průběhu hovoru si ověřujeme, zda zájemce patří do cílové skupiny a zda se ocitl v nepříznivé sociální situaci

Zájemce je odmítnut pouze v případě kdy:

* organizace poskytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob (cílové skupiny) – nabídneme zájemci odpovídající službu v nejbližším okolí a poskytneme mu základní sociální poradenství

* je naplněna kapacita – v případě, že by se uvolnilo místo, kontaktujeme zájemce, do té doby je zařazen mezi čekatele

* zdravotní stav zájemce vylučuje přijetí – vysvětlíme zájemci rizika, která by byla spojena s poskytováním služby nad rámec možností a doporučíme zájemci jinou dostupnou službu

* osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zájemci nabídneme další možnosti služeb jiných organizací, popř. předáme kontakty na kompetentní pracovníky jiných organizací.

Průběh vlastní služby:

Službu poskytujeme na základě uzavření písemné smlouvy, tomu předchází proces jednání se zájemcem. Při tomto jednání zjišťujeme požadavky, přání a schopnosti zájemce, dochází k oboustranné informovanosti tak, aby se mohl zájemce adekvátně rozhodnout pro vstup do služby a abychom vhodnost služby pro případného uživatele zvážili (především, zda spadá do naší cílové skupiny), zjišťujeme nepříznivou životní situaci u zájemce o službu. Zájemce je také

se svými právy a povinnostmi. Ve smlouvě o poskytování pečovatelské služby se sjednává rozsah poskytovaných úkonů. Služby jsou vždy poskytovány v souladu s požadavky a potřebami uživatele a možnostmi organizace. Uživateli jsou při sepisování smlouvy předány přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Službu zajišťují pracovníci, kteří ke každému uživateli uplatňují individuální přístup. Vypracovávají spolu a uživatelem individuální plán, ve kterém je dojednán cíl spolupráce, který se pracovníci ve spolupráci s uživatelem snaží naplnit. Pracovníci napomáhají k soběstačnosti a samostatnosti uživatelů a k rozvíjení jejich fyzické a duševní aktivity.

Jednotlivé činnosti PS

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. pomoc při použití WC

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

2. dovoz nebo donáška jídla

3. příprava a podání jídla a pití

4. pomoc při přípravě jídla a pití

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti včetně úklidu společných prostor

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklid po malování

3. donáška vody

4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

5. běžné nákupy a pochůzky

6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení

7. praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Kromě zákonných služeb nabízíme i fakultativní služby:

* podpora při dodržování léčebného režimu,

* doprava uživatele osobním vozem provozovaným poskytovatelem 8,-- Kč/km,

* zapůjčení termojídlonosiče,

* dohled nad uživatelem.

Důvody pro ukončení poskytování služby ze strany poskytovatele:

* jestliže uživatel po písemném napomenutí opět hrubě poruší povinnosti, které mu vyplívají z podmínek poskytovatele pro poskytování služby uvedených ve vnitřních pravidlech, se kterými byl prokazatelně seznámen

* v případě, že uživatel službu nevyužívá po dobu delší než 9 měsíců, jak je uvedeno ve vnitřních pravidlech, se kterými byl prokazatelně seznámen

* v případě, že není možné službu ze závažných organizačních důvodů dále realizovat

* uživatel přestane spadat do cílové skupiny, v tomto případě budou uživateli doporučeny další služby

* jestliže hrubě porušuje své povinnosti vyplívající ze smlouvy, za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména opakované nezaplacení úhrady služeb

* uplynutím sjednané doby platnosti smlouvy

Důvody pro ukončení poskytování služby ze strany uživatele:

Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu.

Materiální a technické zabezpečení služby v Chotovicích a Hlinsku

Terénní forma služby se uskutečňuje v prostředí určeném uživatelem (u něj v domácnosti, v různých institucích a organizacích při pomoci s uplatňováním práv a obstarávání osobních záležitostí, ve zdravotnických zařízeních). Při poskytování úkonů pečovatelské služby jsou pracovníky používány ochranné pomůcky (rukavice, v období chřipkových epidemií roušky). Pracovníci jsou pravidelně proškolováni v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Sídlem pečovatelské služby Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01 Litomyšl, je zařízení, které se nachází v centru obce Chotovice, v domě sv. Josefa čp. 31. Budova je dvoupodlažní, jsou zde umístěny ještě další služby. Zázemí pro uživatele ostatních služeb i pracovníky je v domě sv. Josefa, vše je bezbariérové. V prostorách máme pro uživatele i pracovníky kuchyňku, toalety a sprchový kout. V prvním patře se nachází kancelář pro vedoucí služby a sociálního pracovníka. V kanceláři máme uzamykatelné skříně pro osobní složky uživatelů. Ve společenské místnosti probíhají školení, porady a supervize týmu.

Zázemí pro pracovníky, kteří poskytují služby v Hlinsku a okolí je v budově DPS v Hlinsku na adrese Adámkova třída 677. Majitelem objektu je město Hlinsko, od kterého má organizace pronajaté prostory, ve kterých je kancelář pro pracovníky pečovatelské služby, sociálního pracovníka, která také slouží jako prostor pro setkávání při poradách týmu a školeních. Je zde také uzamykatelná skříňka se složkami klientů z hlinecké oblasti. V těchto prostorách je také umístěna pračka a sušička prádla. Pracovníci PS mají dále k dispozici kuchyňku, sprchový kout a toaletu. Je zde také technická místnost, kde jsou uzamčeny úklidové a prací prostředky a ochranné pomůcky.

Podpořil nás:

PODPORIL_KV_150x50