Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Facebook

Navštivte Nás!

1 Úvodní ustanovení

 • Účel

  Tento metodický pokyn upravuje poslání, cíle, principy a zásady poskytovatele služby, dále okruh osob, kterým je určena a další důležité informace týkající se uživatelů služby.

 • Rozsah platnosti a odpovědnosti

  Tento metodický pokyn, je platný pro všechny pracovníky Oblastní charity Nové Hrady u Skutče.

Vedoucí střediska zodpovídá za aktualizaci a je povinen seznámit pracovníky s obsahem směrnice a dbát na její dodržování.

Pracovníci Oblastní charity respektují předložený standard, pracují podle jeho ustanovení.

 2 Hlavní ustanovení

2.1 Poslání

Denní stacionář  - Oblastní charita Nové Hrady - poskytuje ambulantní sociální služby osobám se zdravotním postižením a seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Uživatelům poskytujeme podporu podle individuálních potřeb v dosahování co nejvyšší soběstačnosti při zvládání běžných životních situací. Ve spolupráci rozvíjíme a upevňujeme jejich schopnosti a dovednosti a snažíme se společně o jejich co největší začlenění do běžné společnosti.

2.2 Cíl

Cílem poskytované služby je zapojení lidí s handicapem do společnosti a poskytování nových podnětů uživatelům: kurzy, vzdělávání, práce ve skupině, zachovávání a rozvíjení důstojného, tvořivého a spokojeného života.

2.3 Cílová skupina:

Denní stacionář je určen dětem od 7 let, dospělým osobám s kombinovaným, mentálním a tělesným postižením a seniorům bez omezení věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Důvody pro neposkytnutí služby:

 • organizace neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na cílovou skupinu - nabídneme zájemci kontakt na poskytovatele odpovídající služby v nejbližším okolí a poskytneme mu také základní sociální poradenství;
 • je naplněná kapacita služby - v případě, že by se uvolnilo místo, kontaktujeme zájemce, do té doby je zařazen mezi čekatele;
 • neposkytujeme službu osobám, které potřebují nepřetržitou lékařskou péči, ohrožují svůj život či zdraví nebo zdraví a život pracovníků vlivem závislosti na návykových lákách, agresivního chování či duševního onemocnění, které není ve stabilizovaném stavu. A dále osobám, které jsou nositeli akutní infekční nemoci.
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování služeb DS.

2.4 Zásady:

 • respektování základních lidských práv a svobod;
 • vytváření pocitů bezpečí a jistoty;
 • podpora nezávislosti a soběstačnosti v každodenním životě;
 • respektuje princip spolupráce i asistence;
 • úcta k soukromí;
 • prohlubování mezilidských vztahů - nácvik respektu a spolupráce;
 • vzájemná důvěra a důvěra ve schopnosti uživatele.
 • Uživatelům nabízíme

  Činnosti poskytování služeb v denním stacionáři zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů

(dle § 46, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 1. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 5. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Při oblékání či manipulaci s osobními věcmi dodržujeme základní práva uživatele na soukromí a svobodnou vůli.

 1. b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 2. pomoc při úkonech osobní hygieny
 3. pomoc při použití WC

Při běžných úkonech osobní hygieny základní práva uživatele na soukromí a svobodnou vůli.

 1. c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

V denním stacionáři je zajištěna dopolední svačina, oběd a celodenní pitný režim. Uživatelé si mohou přinést vlastní donesené jídlo, mají možnost ohřevu. Při podávání stravy je poskytnuta asistence individuálně, po dohodě s uživatelem a dle míry postižení uživatele.

 1. d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 2. pracovně výchovná činnost
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 4. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělání nebo pracovního uplatnění

Vedou uživatele k:

 • získání základních hygienických a sebeobslužných návyků;
 • rozvoji motoriky, získání základních manuálních zručností a pracovních dovedností;
 • vnímání radostných prožitků z pracovních činností, které pomáhají seberealizaci;
 • osvojení dovedností při používání a zacházení s pomůckami a drobným nářadím;
 • získání schopností obsluhovat základní domácí spotřebiče;
 • porozumění jednoduchým pracovním postupům;
 • poznání pracovních činností, které napomáhají vytváření možných zálib;
 • dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci;
 • práce s drobným materiálem;
 • práce montážní a demontážní;
 • pěstitelské práce;
 • práce v domácnosti.
 1. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Cílem aktivit, je umožnit uživatelům kontakt s běžnými službami  aktivitami, které odpovídají jejich věku. Aktivity podporují uživatele v rozvoji dovedností při společenském kontaktu a ve schopnostech zvládat situace, které jsou s běžným životem spojené.

V denním stacionáři uživatelům nabízíme: výlety, návštěvy divadla, kina, výstavy, exurze, muzea, koncerty aj.

 1. f) sociálně terapeutické činnosti: sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti, nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru;
 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, život v domácnosti (péče o oděvy, žehlení, praní, úklid, vaření, umývání nádobí, drobné opravy, chod kuchyně, nakupování, telefonování, zahradnické práce apod.), život v komunitě, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, nácvik vlastnoručního podpisu (jednání s úřady);
 • příprava a organizace pracovních aktivit, v oblasti péče o zdraví zajištění vlastní bezpečnosti, sociální aktivity, schopnost sebeovládání a učení se chování, které je okolím přijímáno pozitivně, organizace volného času;
 • nácvik péče o děti, nebo další členy rodiny;
 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky;
 • nácvik chování v různých společenských situacích;
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi.
 1. g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace prostřednictvím naší služby;
 • o základních právech a povinnostech, které souvisejí s poskytováním služeb;
 • o možnostech využívání běžných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení;
 • o možnostech podpory členů rodiny.

Uživateli pomáháme:

 • při jednáních na úřadech;
 • při orientaci v legislativě;
 • při zajištění kompenzačních pomůcek.

Fakultativní činnosti (aktivity nad rámec základních činností, které se poskytují za úhradu případných nákladů určených individuálně podle druhu činností)

 • doprava

2.6 Kapacita zařízení

Vzhledem k materiálnímu a personálnímu zajištění máme stanovenou denní kapacitu

12 uživatelů.

2.7 Dostupnost služeb

Pondělí až pátek od 7:00 do 15:30.

Způsoby požádání o služby v Denním stacionáři:

 • telefonicky – vedoucí denního stacionáře: 731 598 809;
 • e-mailem - dcmladez@charita.info;
 • osobním kontaktem v domě sv. Josefa v Chotovicích čp. 31.
 • Závěrečná ustanovení

3.1 Revize

Kontrolu tohoto pokynu zajišťuje vedoucí střediska pravidelně 1x ročně.

3.2 Místo uložení dokumentu

Tento pokyn je vydán v 1 výtisku, který je uložen v kanceláři, současně je k dispozici k nahlédnutí v elektronické podobě v počítači vedoucího střediska.

Ceník služeb