Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Popis realizace poskytování sociální služby                       

DENNÍ STACIONÁŘ §46

IDENTIFIKÁTOR  4313919

FORMA  POSKYTOVÁNÍ-  AMBULANTNÍ

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Chotovice 31, 570 01 Litomyšl

IČ: 60102411

reditel@charita.info , 461 310 569

 

Místo poskytování sociální služby – Dům sv. Josefa, Chotovice 31, 570 01 Litomyšl

Provozní doba služby v jednotlivých místech poskytování

Dům sv. Josefa, Chotovice 31                    pondělí až pátek   od   7:00    do    15:30 

Poslání

Denní stacionář  - Oblastní charita Nové Hrady - poskytuje ambulantní sociální služby osobám se zdravotním postižením a seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Uživatelům poskytujeme podporu podle individuálních potřeb v dosahování co nejvyšší soběstačnosti při zvládání běžných životních situací. Ve spolupráci rozvíjíme a upevňujeme jejich schopnosti a dovednosti a snažíme se společně o jejich co největší začlenění do běžné společnosti.

Cíl

Cílem poskytované služby, je zapojení lidí se zdravotním postižením a seniorů do společnosti, rozvoj a udržení jejich samostatnosti, schopností a dovedností s důrazem kladeným na specifika z hlediska věku a postižení.

Cílové skupiny

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Věková struktura cílové skupiny

 • mladší děti /7 – 10 let/
 • starší děti /11 – 15 let/
 • dorost / 16-18 let/
 • mladí dospělí / 19-26 let/
 • dospělí / 27 – 64 let/
 • mladší senioři /65 – 80 let/
 • starší senioři /ad 80 let/

Zásady:

 1. Spolupráce
 • respektujeme se, jsme otevření, sdílní;
 • přátelská atmosféra
 • jsme pokorní k názorům, nápadům a práci ostatních;
 • řešíme, co je potřeba řešit, nezavíráme oči;
 • plníme své sliby, dotahujeme vše, neházíme svoji zodpovědnost na druhého;
 • oceníme práci druhých;
 1. Komunikace
 • používáme vhodná slova, intonace, postoje
 • nasloucháme;
 • mluvíme jasně a srozumitelně;
 • dáváme prostor druhé straně;
 • ptáme se, čekáme na zpětnou vazbu;
 • snažíme se druhého pochopit;
 • hledáme kompromisy;
 • umíme se ztišit;
 • mluvíme o druhém, jako bychom to říkali jemu;
 • minimalizujeme ukvapená rozhodnutí a odpovědi;
 • komunikujeme konstruktivně;
 • za svá slova neseme odpovědnost
 1. Radost
 • naplnění
 • spokojenost sám se sebou, svoji prací, časem stráveným v denním stacionáři;
 • odpočinek od starostí a těžkostí, relax;
 • chápání nezdarů s odhodláním pokračovat dál, nebát se chyb;
 • učit se nové věci;
 1. Úcta
 • respekt všech všem;
 • vyzdvižení rozdílů, umíme s nimi pracovat;
 • přijímání rozdílů – věk, nemoc, postižení, zkušenost, možnosti;
 • být otevření a upřímní k sobě navzájem;
 • svobodná vůle, dobrovolnost

Způsoby požádání o služby v denním stacionáři:

 • telefonicky – vedoucí denního stacionáře: 731 598 809
 • e-mailem - dcmladez@charita.info, lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz

Průběh vlastní služby

Chotovice

 7:00   –  12:00      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti nabízené v DS (výtvarný blok, práce s keramickou hlínou, rukodělné aktivity, ruční práce, tkaní na stavech, hudební blok, cvičné vaření, vědomostní blok, sportovní a pohybové aktivity)

12:00  -   12:30      oběd

12:30  –  15:30      sociálně terapeutické aktivity, aktivizační činnosti (uživatelé se účastní aktivit v relaxační místnosti (poslech hudby, sledování televize, společenské hry na rozvíjení paměti, práce na počítači…, přes léto je k těmto činnostem využívána zahrada.)

Seznámení uživatele se službou:

Informace, které zájemci poskytujeme:

 • Poslání organizace, nabídka poskytované služby, cílová skupina a cíle;
 • Rozsah a průběh poskytovaných služeb (aktivity, využití dopravy, vzdělávání, kulturní akce);
 • Platby za službu (úhrada za stravu, fakultativní služby);
 • Odborné a personální zajištění služeb;
 • Pracovní nácvik, pracovní terapie;
 • Seznámení s pravidly DS (alkohol, kouření, práva a povinnosti vůči pracovníkům a ostatním uživatelům);
 • Pravidla pro podávání stížností;
 • Stravování, odhlašování stravy na příští den;
 • Opouštění prostorů dílen a přilehlých prostor;
 • Oslovování
 • Další požadavky a potřeby (možnost využívání příspěvku na péči apod., obsah smlouvy, možnost ukončení smlouvy, nabídneme letáky, předáme garantovanou nabídku).

Informace, které zjišťujeme od zájemce:

 • Důvod příchodu: požadavky, potřeby, přání, schopnosti, co od služby očekává;
 • základní osobní data (jméno, příjmení,….);
 • zdravotní stav, užívání léků (dohled pracovníka);
 • oblasti podpory, které zájemce potřebuje (pomoc při pohybu, osobní hygieně, přijímání stravy…);
 • způsobilost k právním úkonům – opatrovnictví;
 • základní informace – zdravotní stav, rizika…;
 • představy zájemce o službě;
 • stravování (diety, rizika…);
 • hospodaření s finančními prostředky, zda umí číst, psát, počítat (trivium);
 • kulturní, sportovní a společenské zájmy.

Zájemce je odmítnut pouze v případě kdy:

 • organizace neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob (cílové skupiny) - nabídneme zájemci odpovídající službu v nejbližším okolí a poskytneme mu základní sociální  poradenství;
 • je naplněná kapacita - v případě, že by se uvolnilo místo, kontaktujeme zájemce, do té doby je zařazen mezi čekatele (Pořadník pro čekatele);
 • zdravotní stav potencionálního uživatele vylučuje přijetí - vysvětlíme zájemci rizika, která by byla spojena s poskytováním služby nad rámec možností a doporučíme zájemci jinou dostupnou službu.
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

K ukončení smlouvy může dojít:

 1. a) ze strany poskytovatele:
 • jestliže uživatel přestane spadat do cílové skupiny;
 • jestliže se uživatel chová k pracovníkům střediska způsobem, jehož záměr, nebo důsledek vede ke snížení osobní důstojnosti nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího chování (např. verbální a fyzická agresivita) – porušení vnitřních pravidel;
 • ve zkušební době na základě opakovaných situací, které ukazují na skutečnost, že služba není pro uživatele odpovídající sociální službou;
 • uživatel nemá dlouhodobě zájem o spolupráci. Řeší se vždy individuálně.
 • jestliže uživatel opakovaně prodlévá s placením nebo neplatí za poskytnuté úkony.
 1. Ze strany uživatele:
 • Kdykoliv
 • bez udání důvodu
 • uplynutím sjednané doby, po kterou měla být služba poskytována (pokud byla smlouva uzavřena na dobu určitou).

Uživatel si do 1 týdne od ukončení služby odveze své osobní věci a předá klíče od skříňky vedoucímu pracovníkovi.

Vedoucí, nebo sociální pracovník nejdéle do 14 dní uzavře veškeré činnosti týkající se ukončení služby.           

Materiální a technické zajištění sociální služby v Chotovicích

Sídlem Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01, Litomyšl, je zařízení, které  se nachází v centru obce Chotovice, v domě sv. Josefa č. p. 31.  Budova je dvoupodlažní a přiléhá k ní zahrada, kterou uživatelé využívají za účelem pracovních činností.

Zázemí pro uživatele i pracovníky je v Domě sv. Josefa, vše je bezbariérové.  V prostorách máme pro uživatele i pracovníky kuchyňku, toalety a sprchový kout. Každý uživatel a pracovník má vlastní uzamykatelnou skříňku na osobní věci. V prvním patře se nachází kancelář pro vedoucí služby a sociálního pracovníka. V kanceláři máme vhodné vybavení – židle, stoly a uzamykatelné skříně pro osobní složky uživatelů. Ve společenské místnosti probíhají školení, porady a supervize týmu. Keramická dílna a šicí dílna je v samostatném domě na zahradě centra sociálních služeb a má vlastní sociální zařízení i kuchyňku.

Dílna výtvarných prací

Dílna se nachází v přízemí budovy sv. Josefa v Chotovicích,  je bezbariérová. Tato dílna je vybavena stoly, židlemi, regály pro materiál i výrobky. Uživatele zde mají k dispozici stojany, linoryt, žehličky na eukanistiku , materiál a drobné nástroje  na plstění. Dochází zde také k výrobě svíček.

Dílna keramických prací  -  je vybavena regály, stoly a židlemi. Máme dvě pece na vypalování keramiky a sklad materiálu i výrobků. V dílně pracujeme s hrnčířským kruhem i formami na hlínu.

Dílna šicích prací – tato dílna je v podkroví domečku a není bezbariérová. V dílně máme pro uživatele i pracovníky židle, stoly, police a skříňky. Dále jsou zde k dispozici šicí stroje, overlock, vyšívací stroj, tkalcovské stavy a další drobné nástroje pro výrobu věcí z látky a plstě.

K zařízení je přístup z několika stran, automobilem lze parkovat přímo před budovou, popř. na cestě na zahradě. Tři vstupy do budovy jsou řešeny bezbariérově.  Jeden bezbariérový vchod vede na zahradu, kde jsou bezbariérové chodníky. Schodiště v budově je opatřeno vodícím zábradlím, které usnadňuje pohyb i osobám s omezením hybnosti. K dispozici je osobní výtah.

V budově se nachází dále kancelář vedoucího služby a kancelář sociálního  pracovníka.

Středisko sociálně terapeutických dílen má k dispozici osobní automobily, které využívá ke svozu a rozvozu uživatelů, dále má k dispozici výpočetní techniku.

Dílna šicích a keramických prací, se nachází v sousedící budově, která je také majetkem charity.

 

Uživatelům nabízíme

Činnosti poskytování služeb v denním stacionáři zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů

(dle § 46, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 

 1. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 5. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Při oblékání či manipulaci s osobními věcmi dodržujeme základní práva uživatele na soukromí a svobodnou vůli.

 1. b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 2. pomoc při úkonech osobní hygieny
 3. pomoc při použití WC

Při běžných úkonech osobní hygieny základní práva uživatele na soukromí a svobodnou vůli.

 1. c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

V denním stacionáři je zajištěna dopolední svačina, oběd a celodenní pitný režim. Uživatelé si mohou přinést vlastní donesené jídlo, mají možnost ohřevu. Při podávání stravy je poskytnuta asistence individuálně, po dohodě s uživatelem a dle míry postižení uživatele.

 1. d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 2. pracovně výchovná činnost
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 4. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělání nebo pracovního uplatnění

Vedou uživatele k:

 • získání a udržování základních hygienických a sebeobslužných návyků;
 • rozvoji motoriky, získání a udržování základních manuálních zručností a pracovních dovedností;
 • vnímání radostných prožitků z pracovních činností, které pomáhají seberealizaci;
 • osvojení dovedností při používání a zacházení s pomůckami a drobným nářadím;
 • získání a udržování schopností obsluhovat základní domácí spotřebiče;
 • porozumění jednoduchým pracovním postupům;
 • poznání pracovních činností, které napomáhají vytváření možných zálib;
 • dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci;
 • práce s drobným materiálem;
 • práce montážní a demontážní;
 • pěstitelské práce;
 • práce v domácnosti.
 1. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Cílem aktivit, je umožnit uživatelům kontakt s běžnými službami  aktivitami, které odpovídají jejich věku. Aktivity podporují uživatele v rozvoji dovedností při společenském kontaktu a ve schopnostech zvládat situace, které jsou s běžným životem spojené.

V denním stacionáři uživatelům nabízíme: výlety, návštěvy divadla, kina, výstavy, exurze, muzea, koncerty aj.

 1. f) sociálně terapeutické činnosti: sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti, nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru;
 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, život v domácnosti (péče o oděvy, žehlení, praní, úklid, vaření, umývání nádobí, drobné opravy, chod kuchyně, nakupování, telefonování, zahradnické práce apod.), život v komunitě, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, nácvik vlastnoručního podpisu (jednání s úřady);
 • příprava a organizace pracovních aktivit, v oblasti péče o zdraví zajištění vlastní bezpečnosti, sociální aktivity, schopnost sebeovládání a učení se chování, které je okolím přijímáno pozitivně, organizace volného času;
 • nácvik péče o děti, nebo další členy rodiny;
 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky;
 • nácvik chování v různých společenských situacích;
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi.
 1. g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace prostřednictvím naší služby;
 • o základních právech a povinnostech, které souvisejí s poskytováním služeb;
 • o možnostech využívání běžných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení;
 • o možnostech podpory členů rodiny.

Uživateli pomáháme:

 • při jednáních na úřadech;
 • při orientaci v legislativě;
 • při zajištění kompenzačních pomůcek.

Fakultativní činnosti (aktivity nad rámec základních činností, které se poskytují za úhradu případných nákladů určených individuálně podle druhu činností)

 • doprava

 

Ceník služeb pro denní stacionář v Chotovicích