Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Facebook

Navštivte Nás!

Popis realizace poskytování sociální služby

                         

DENNÍ STACIONÁŘ §46
IDENTIFIKÁTOR  4313919
FORMA  POSKYTOVÁNÍ-  AMBULANTNÍ

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Chotovice 31, 570 01 Litomyšl
IČ: 60102411
reditel@charita.info , 461 310 569 

Místo poskytování sociální služby – Dům sv. Josefa, Chotovice 31, 570 01 Litomyšl 

Provozní doba služby v jednotlivých místech poskytování

Dům sv. Josefa, Chotovice 31                    pondělí až pátek   od   7:00    do    15:30 

Cílové skupiny

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Věková struktura cílové skupiny

 • mladší děti /7 – 10 let/
 • starší děti /11 – 15 let/
 • dorost / 16-18 let/
 • mladí dospělí / 19-26 let/
 • dospělí / 27 – 64 let/
 • mladší senioři /65 – 80 let/
 • starší senioři /ad 80 let/

Způsoby požádání o služby v denním stacionáři:

 • telefonicky – vedoucí denního stacionáře: 731 598 809
 • e-mailem - dcmladez@charita.info, lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz

Průběh vlastní služby

Chotovice

 7:00   –  12:00      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti nabízené v DS (výtvarný blok, práce s keramickou hlínou, rukodělné aktivity, ruční práce, tkaní na stavech, hudební blok, cvičné vaření, vědomostní blok, sportovní a pohybové aktivity)
12:00  -   12:30      oběd
12:30  –  15:30      sociálně terapeutické aktivity, aktivizační činnosti (uživatelé se účastní aktivit v relaxační místnosti (poslech hudby, sledování televize, společenské hry na rozvíjení paměti, práce na počítači…, přes léto je k těmto činnostem využívána zahrada.)

Služby, které uživatelům nabízíme zde.

Seznámení uživatele se službou:
Informace, které zájemci poskytujeme:

 • Poslání organizace, nabídka poskytované služby, cílová skupina a cíle;
 • Rozsah a průběh poskytovaných služeb (aktivity, využití dopravy, vzdělávání, kulturní akce);
 • Platby za službu (úhrada za stravu, fakultativní služby);
 • Odborné a personální zajištění služeb;
 • Pracovní nácvik, pracovní terapie;
 • Seznámení s pravidly DS (alkohol, kouření, práva a povinnosti vůči pracovníkům a ostatním uživatelům);
 • Pravidla pro podávání stížností;
 • Stravování, odhlašování stravy na příští den;
 • Opouštění prostorů dílen a přilehlých prostor;
 • Oslovování
 • Další požadavky a potřeby (možnost využívání příspěvku na péči apod., obsah smlouvy, možnost ukončení smlouvy, nabídneme letáky, předáme garantovanou nabídku).

Informace, které zjišťujeme od zájemce:

 • Důvod příchodu: požadavky, potřeby, přání, schopnosti, co od služby očekává;
 • základní osobní data (jméno, příjmení,….);
 • zdravotní stav, užívání léků (dohled pracovníka);
 • oblasti podpory, které zájemce potřebuje (pomoc při pohybu, osobní hygieně, přijímání stravy…);
 • způsobilost k právním úkonům – opatrovnictví;
 • základní informace – zdravotní stav, rizika…;
 • představy zájemce o službě;
 • stravování (diety, rizika…);
 • hospodaření s finančními prostředky, zda umí číst, psát, počítat (trivium);
 • kulturní, sportovní a společenské zájmy.

Zájemce je odmítnut pouze v případě kdy:

 • organizace neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob (cílové skupiny) - nabídneme zájemci odpovídající službu v nejbližším okolí a poskytneme mu základní sociální  poradenství;
 • je naplněná kapacita - v případě, že by se uvolnilo místo, kontaktujeme zájemce, do té doby je zařazen mezi čekatele (Pořadník pro čekatele);
 • zdravotní stav potencionálního uživatele vylučuje přijetí - vysvětlíme zájemci rizika, která by byla spojena s poskytováním služby nad rámec možností a doporučíme zájemci jinou dostupnou službu.
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

K ukončení smlouvy může dojít:

 1. a) ze strany poskytovatele:
 • jestliže uživatel přestane spadat do cílové skupiny;
 • jestliže se uživatel chová k pracovníkům střediska způsobem, jehož záměr, nebo důsledek vede ke snížení osobní důstojnosti nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího chování (např. verbální a fyzická agresivita) – porušení vnitřních pravidel;
 • ve zkušební době na základě opakovaných situací, které ukazují na skutečnost, že služba není pro uživatele odpovídající sociální službou;
 • uživatel nemá dlouhodobě zájem o spolupráci. Řeší se vždy individuálně.
 • jestliže uživatel opakovaně prodlévá s placením nebo neplatí za poskytnuté úkony.
 1. Ze strany uživatele:
 • Kdykoliv
 • bez udání důvodu
 • uplynutím sjednané doby, po kterou měla být služba poskytována (pokud byla smlouva uzavřena na dobu určitou).

Uživatel si do 1 týdne od ukončení služby odveze své osobní věci a předá klíče od skříňky vedoucímu pracovníkovi.

Vedoucí, nebo sociální pracovník nejdéle do 14 dní uzavře veškeré činnosti týkající se ukončení služby.

                 

Materiální a technické zajištění sociální služby v Chotovicích

Sídlem Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01, Litomyšl, je zařízení, které  se nachází v centru obce Chotovice, v domě sv. Josefa č. p. 31.  Budova je dvoupodlažní a přiléhá k ní zahrada, kterou uživatelé využívají za účelem pracovních činností.

Zázemí pro uživatele i pracovníky je v Domě sv. Josefa, vše je bezbariérové.  V prostorách máme pro uživatele i pracovníky kuchyňku, toalety a sprchový kout. Každý uživatel a pracovník má vlastní uzamykatelnou skříňku na osobní věci. V prvním patře se nachází kancelář pro vedoucí služby a sociálního pracovníka. V kanceláři máme vhodné vybavení – židle, stoly a uzamykatelné skříně pro osobní složky uživatelů. Ve společenské místnosti probíhají školení, porady a supervize týmu. Keramická dílna a šicí dílna je v samostatném domě na zahradě centra sociálních služeb a má vlastní sociální zařízení i kuchyňku.

Dílna výtvarných prací

Dílna se nachází v přízemí budovy sv. Josefa v Chotovicích,  je bezbariérová. Tato dílna je vybavena stoly, židlemi, regály pro materiál i výrobky. Uživatele zde mají k dispozici stojany, linoryt, žehličky na eukanistiku , materiál a drobné nástroje  na plstění. Dochází zde také k výrobě svíček.

Dílna keramických prací  -  je vybavena regály, stoly a židlemi. Máme dvě pece na vypalování keramiky a sklad materiálu i výrobků. V dílně pracujeme s hrnčířským kruhem i formami na hlínu.

Dílna šicích prací – tato dílna je v podkroví domečku a není bezbariérová. V dílně máme pro uživatele i pracovníky židle, stoly, police a skříňky. Dále jsou zde k dispozici šicí stroje, overlock, vyšívací stroj, tkalcovské stavy a další drobné nástroje pro výrobu věcí z látky a plstě.

K zařízení je přístup z několika stran, automobilem lze parkovat přímo před budovou, popř. na cestě na zahradě. Tři vstupy do budovy jsou řešeny bezbariérově.  Jeden bezbariérový vchod vede na zahradu, kde jsou bezbariérové chodníky. Schodiště v budově je opatřeno vodícím zábradlím, které usnadňuje pohyb i osobám s omezením hybnosti. K dispozici je osobní výtah.

V budově se nachází dále kancelář vedoucího služby a kancelář sociálního  pracovníka.

Středisko sociálně terapeutických dílen má k dispozici osobní automobily, které využívá ke svozu a rozvozu uživatelů, dále má k dispozici výpočetní techniku.

Dílna šicích a keramických prací, se nachází v sousedící budově, která je také majetkem charity.

Ceník služeb