Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Facebook

Navštivte Nás!

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Ambulantní

Terénní

POSKYTOVATEL

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Chotovice 31

IČ: 601 02 411

www.novehrady.charita.cz

Kontakt – 731 598 805 - Ludmila Abrahamová  

email: ludmila.abrahamova@chnh.hk.caritas.cz

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

V bezpečném prostředí klienta - v terénu dle potřeby. Případně ambulantní formou v Chotovicích 31. Do 30 km od Chotovic.

Poslání

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, je předcházení sociálnímu vyloučení rodin s dětmi, snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníka s rodinou.

Cíl

Hlavním cílem je zvýšit sociální integraci a optimální fungování rodin s dětmi, u kterých existuje riziko ohrožení vývoje nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez vnější pomoci, překonat.

UPŘESNĚNÍ CÍLOVÉ SKUPINY SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány rodině nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterého (kterých) je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodič/e nedokáže/í sami bez vnější pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí). Jedná se o rodiny s nezaopatřenými dětmi ve vzdálenosti 30 km od Chotovic.

Kdo je uživatelem

Uživatelem služby je rodina, která se skládá z jednotlivých členů. Plán spolupráce je tvořen celkovou zakázkou rodiny a jednotlivými zakázkami členů rodiny.

PŘIJETÍ DO SLUŽBY

Veřejnost informujeme prostřednictvím informačních letáků, webových stránek či pověřených pracovníků. O službě informujeme pediatry, pracovníky školských institucí a další kompetentní osoby, které s potenciální cílovou skupinou pracují.

Budoucí uživatel se sám informuje o službě, nebo na doporučení odboru sociálně právní ochrany dětí mu je tato služba nabídnuta terénními pracovnicemi. Služba je poskytována na základě smlouvy, která může být uzavřena ústně nebo písemně a může být i anonymní. V tomto případě je uživatel upozorněn, že je nabídka takto poskytnuté služby velmi zúžená. V mnoha případech jsou třeba pro kvalitně odvedenou službu některé z osobních údajů a spolupráce s dalšími zainteresovanými osobami. Při sjednávání služby je uživatel seznámen se svými právy a povinnostmi, s průběhem služby a předpokládanou dobou trvání služby. Poskytovatel shromažďuje údaje jen nezbytně nutné k poskytování služby, a to vždy se souhlasem uživatele. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Službu poskytujeme na základě uzavření písemné Dohody o poskytování sociální služby, popř. dohody ústní. Tomu předchází proces jednání se zájemcem, při kterém dochází k oboustranné informovanosti tak, aby se mohl zájemce adekvátně rozhodnout pro vstup do služby a abychom vhodnost služby pro rodinu zvážili (především, zda spadá do naší cílové skupiny).

S klienty pracujeme na základě kontaktů a intervencí: osobními setkáními, telefonicky, mailem. Budujeme s klienty vzájemnou důvěru, pomáháme jim s pochopením vlastních potřeb a jejich rozumným naplňováním, s pochopením vlastních potřeb jejich dětí, pomáháme s komunikací ve škole, s vychovateli, rodinnými příslušníky, s dalšími organizacemi. Pomáháme se zdravým uplatňováním vlastních práv, učíme je komunikačním dovednostem. Podle potřeby rozvíjíme i kontakt s vychovateli, školou, OSPOD, původní rodinou, zaměstnavatelem tak, aby služba mohla sloužit opravdu efektivně.

Vypracováváme spolu plány spolupráce, na základě kterých pracujeme na dosažení vytyčených cílů.

Tím, jak se prohlubuje vzájemné poznání a roste důvěra, otevírají se další oblasti, na kterých můžeme společně pracovat: reálnější náhled na osobní situaci, bezprostřední příprava na samostatný život a získávání potřebných kompetencí…

ČASOVÝ ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Terénní forma PO – PA 7:00 – 18:00h / případně dle aktuální potřeby

Ambulantní PO 8:00 – 12:00 – po telefonické dohodě dle potřeby

UKONČENÍ SLUŽBY

Důvody pro ukončení poskytování služby ze strany poskytovatele:

  • klient hrubě poruší závazky, které mu vyplývají z podmínek poskytovatele pro poskytování služby
  • v případě, že není možné službu dále realizovat
  • uplynutím sjednané doby platnosti dohody, naplněním cíle spolupráce

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SLUŽBY

Terénní forma služby se uskutečňuje v prostředí určeném klientem (u něj doma, na neutrální půdě, v různých institucích a organizacích při pomoci s uplatňováním práv a obstarávání osobních záležitostí). Ke kontaktu s klienty dochází při ambulantní formě poskytování služby ve vlastních prostorech Oblastní charity Nové Hrady u Skutče – Chotovice 31.

Pracovníci mají k dispozici standardní pracovní zázemí – sociální zázemí, kancelář, jídelna, relaxační místnost.

ÚHRADA

Základní činnosti jsou poskytovány bezplatně.

K základním činnostem patří:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.