Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Vedoucí služby: Ludmila Abrahamová
                            ludmila.abrahamova@chnh.hk.caritas.cz, socialni@charita.info
                            tel.: 731 598 805 

Sociální pracovník, pracovník v přímé péči: Bc. Miroslav Kudrna, tel. 731 598 801
Sociální pracovník, pracovník v přímé péči: Bc. Veronika Lipavská, tel. 731 623 318
Pracovník v přímé péči: Jarmila Radimecká, tel. 731 598 808  

Kde nás najdete:
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01 Litomyšl


Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti:
Poskytování základního sociálního poradenství: 

 • např. v oblasti zaměstnanosti, volnočasových aktivit dětí, finanční podpory rodin, o druhu sociálních služeb, o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o bydlení, návaznost dalších sociálních služeb, atd.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost s dětmi (např. zapojení dětí do dění v domácnosti, stanovení denního režimu, pravidelná příprava do školy, )
 • pracovně výchovná činnost s dospělými (např. vedení hospodaření – efektivní využití finančních prostředků, nakupování, udržování domácnosti – péče o domácnost, vaření, praní, vedení k hygienickým návykům a k pravidelné zdravotnické péči o sebe a děti, podpora a nácvik rodičovského chování, společná činnost dětí a rodičů, podpora a nácvik schopností a dovedností v jednání na úřadech a školách, nácvik rodičů při přípravě dětí do školy)
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních činností a dovedností dítěte (např. rozvoj samostatnosti, grafomotoriky dětí pomocí pracovních listů, vedení k zásadám slušného chování, prevence nežádoucího chování, upevňování sourozeneckých vztahů, nácvik pravidelné přípravy do vyučování, vedení k hygienickým návykům)
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (např. podpora rodičů při vytváření klidného prostředí, posilování kompetencí rodičů ve vzdělávacích aktivitách s dětmi, vedení rodičů k pravidelné školní docházce / s tím spojena i komunikace se školou/ a k využívání školky, vedení rodičů k vytváření denního režimu dětí a povinností v domácnosti, vedení k zajištění stimulujícího prostředí dítěte pro přípravu do školy)
 • zajištění podmínek pro volnočasové aktivity (např. motivace rodičů k zapojení dětí do kroužků, motivace k využívání doučování)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy a ze školy, doprovázení z dětského domova a do dětského domova, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět. Doprovod rodičů k soudu, k potencionálnímu zaměstnavateli, atd.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k posilování vlastní hodnoty, hledání vnitřních a vnějších zdrojů při nepříznivých situací, podpora k přebírání rozhodnutí za svá rozhodnutí,  činnosti vedené ke společenským hodnotám, budování a upevňování vlastních hranic

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí, např. při vyřizování dávek, hledání zaměstnání, pomoc při obnovení nebo upevnění rodinných vazeb s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

Fakultativní služby: NE
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi 

Poslání
Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, je předcházení sociálnímu vyloučení rodin s dětmi, snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníka s rodinou. Pomoc s naplňováním základních potřeb dětí a podpora rodiny v jejich fungování.

Cíl
Hlavním cílem je zvýšit sociální integraci a optimální fungování rodin s dětmi, u kterých existuje riziko ohrožení vývoje nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez vnější pomoci, překonat. Cílem je, aby členové rodiny získali nebo využívali svých dovedností, schopností a znalostí.

Cílová skupina
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány rodině, těhotné ženě nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodič/e nedokáží sami bez vnější pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí). Do cílové skupiny patří i rodiče, kteří usilují o návrat z ústavní péče či náhradní rodinné péče. Jedná se o rodiny s nezaopatřenými dětmi ve věku do 18ti let ve vzdálenosti 30 km od Chotovic. 


Způsob poskytování:

Ambulantní forma                       PO    8:00 – 12:00h / po telefonické dohodě dle potřeby/

 • osobní konzultace s vedoucím pracovníkem služby dle předem stanoveného termínu na adrese:
  Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01  Litomyšl

Terénní forma                              PO –  PA   7:00 – 18:00h  / případně dle aktuální potřeby/

- osobní návštěvy sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách v přirozeném sociálním prostředí uživatele

 • jedná se o pomoc při podpoře v běžném životě uživatele, který standartními postupy nezvládá a je poskytována v přirozeném prostředí uživatele

Způsoby požádání o služby v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi:

 • telefonicky - vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi: 731 598 805
 • e-mailem - socialni@charita.info, abrahamova@chnh.hk.caritas.cz
 • osobním kontaktem v domě sv. Josefa v Chotovicích čp. 31
 • písemně: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01 Litomyšl

Činnost:

Poskytování základního sociálního poradenství: 
např. v oblasti zaměstnanosti, volnočasových aktivit dětí, finanční podpory rodin, o druhu sociálních služeb, o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o bydlení, návaznost dalších sociálních služeb, atd.

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • Pracovně výchovná činnost s dětmi (např. zapojení dětí do dění v domácnosti, stanovení denního režimu, pravidelná příprava do školy, )
 • Pracovně výchovná činnost s dospělými (např. vedení hospodaření – efektivní využití finančních prostředků, nakupování, udržování domácnosti – péče o domácnost, vaření, praní, vedení k hygienickým návykům a k pravidelné zdravotnické péči o sebe a děti, podpora a nácvik rodičovského chování, společná činnost dětí a rodičů, podpora a nácvik schopností a dovedností v jednání na úřadech a školách, nácvik rodičů při přípravě dětí do školy)
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních činností a dovedností dítěte (např. rozvoj samostatnosti, grafomotoriky dětí pomocí pracovních listů, vedení k zásadám slušného chování, prevence nežádoucího chování, upevňování sourozeneckých vztahů, nácvik pravidelné přípravy do vyučování, vedení k hygienickým návykům)
 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (např. podpora rodičů při vytváření klidného prostředí, posilování kompetencí rodičů ve vzdělávacích aktivitách s dětmi, vedení rodičů k pravidelné školní docházce / s tím spojena i komunikace se školou/ a k využívání školky, vedení rodičů k vytváření denního režimu dětí a povinností v domácnosti, vedení k zajištění stimulujícího prostředí dítěte pro přípravu do školy)

Zajištění podmínek pro volnočasové aktivity (např. motivace rodičů k zapojení dětí do kroužků, motivace k využívání doučování)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení dětí do školy a ze školy, doprovázení z dětského domova a do dětského domova, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět. Doprovod rodičů k soudu, k potencionálnímu zaměstnavateli, atd.

Sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k posilování vlastní hodnoty, hledání vnitřních a vnějších zdrojů při nepříznivých situací, podpora k přebírání rozhodnutí za svá rozhodnutí,  činnosti vedené ke společenským hodnotám, budování a upevňování vlastních hranic

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při vyřizování běžných záležitostí, např. při vyřizování dávek, hledání zaměstnání, pomoc při obnovení nebo upevnění rodinných vazeb s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 


Zásady

 • Dodržování práv uživatelů.
  Respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatelů.
 • Přirozenost prostředí.
  Práce s uživateli probíhá v jejich přirozeném prostředí.  Akce realizované Oblastní charitou pro uživatele mohou probíhat ambulantní formou – přímo v prostorách Oblastní charita Nové Hrady u Skutče.  Např. volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi, přednášky, …
 • Návaznost služeb.
  Navazování kontaktů i s jinými spolupracujícími subjekty a pomoc klientům při kontaktování a využívání dalších služeb dle jejich přání a potřeb.
 • Dobrovolnosti.
  Spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel spolupracuje dobrovolně. Může kdykoliv spolupráci ukončit.
 • Nezávislosti na službě.
  Služba je poskytována takovým způsobem, aby uživatel nebyl na službě závislý. Je motivován k samostatnému řešení dané situace.
 • Mlčenlivosti a diskrétnosti.
  Bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Stejně tak nejsou od třetí osoby bez souhlasu uživatele informace požadovány. Výjimkou je poskytnutí informací ze zákona (SPOD) či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy. Uživatel je o poskytnutí těchto informací vždy seznámen. 

Kapacita zařízení
Vzhledem k materiálnímu a personálnímu zajištění máme stanovenou kapacitu 25 rodin v terénní formě a 4 rodiny v ambulantní formě.

Ceník: Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány bezplatně.

Pokud nejste spokojeni s našimi službami:

Můžete svoji stížnost podat způsoby uvedenými ZDE