Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Facebook

Navštivte Nás!

Logo OPZ barevné

 1. Úvodní ustanovení

 1. Účel

  Tento metodický pokyn upravuje poslání, cíle, principy a způsob poskytované služby, dále okruh osob, kterým je určena a další důležité informace týkající se uživatelů služby.

2.Rozsah platnosti a odpovědnosti

      Tento pokyn je platný pro všechny pracovníky Oblastní charity.

      Odpovědnosti:

      Vedoucí střediska zodpovídá za aktualizaci a je povinen seznámit pracovníky s obsahem směrnice a dbát na její  dodržování.

Pracovníci Oblastní charity respektují předložený standard, pracují podle jeho ustanovení.

 

 1. Hlavní ustanovení

 1. Poslání

Sociálně terapeutické dílny  - Oblastní charita Nové Hrady - poskytují službu osobám se zdravotním postižením, mládeži ohrožené společensky nežádoucími jevy (do 26let) a osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy. Jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby tak, aby se mohli zapojit na trh práce. Služba napomáhá při obnovení pracovních a hygienických návyků, podporuje soběstačnost a rozvíjí sebevědomí společnou prací ve skupinách.

 2.Cíl

Cílem poskytované služby je posílení samostatnosti, získávání dovedností pro praktický život, především v oblastech péče o sebe, o domácnost apod., smysluplné trávení volného času, navazování sociálních vztahů, udržování pravidelného kontaktu naplňováním individuálních potřeb. Smyslem je především podpora k vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

 3.Cílová skupina:

Sociálně terapeutické dílny jsou určeny osobám od 16 do 64 let. Aktivity jsou určené osobám se zdravotním postižením, mládeži ohrožené společensky nežádoucími jevy (do 26let) a osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy. Uživatelé, kteří čerpají tuto službu před dovršením 64 roku věku, mohou službu využívat i nadále.

 Důvody pro neposkytnutí služby:
 • organizace neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na cílovou skupinu - nabídneme zájemci kontakt na poskytovatele odpovídající služby v nejbližším okolí a poskytneme mu také základní sociální poradenství;
 • je naplněná kapacita služby - v případě, že by se uvolnilo místo, kontaktujeme zájemce, do té doby je zařazen mezi čekatele;
 • neposkytujeme službu osobám, které potřebují nepřetržitou lékařskou péči, ohrožují svůj život či zdraví nebo zdraví a život pracovníků vlivem závislosti na návykových lákách, agresivního chování či duševního onemocnění, které není ve stabilizovaném stavu. A dále osobám, které jsou nositeli akutní infekční nemoci.
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování služeb STD.
 1. Zásady:
 • respektování základních lidských práv a svobod
 • vytváření pocitů bezpečí a jistoty
 • podpora nezávislosti a soběstačnosti v každodenním životě – veškerá práce 
 • respektuje princip spolupráce i asistence
 • úcta k soukromí
 • prohlubování mezilidských vztahů -  nácvik respektu a spolupráce
 • vzájemná důvěra a důvěra ve schopnosti uživatele
 1. Uživatelům poskytujeme:
Uživatelům nabízíme:

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • pomoc při přípravě stravy 

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k soc. začlenění:

 • nácvik sebeobslužných činností (např. nácvik zacházení s varnou konvicí, radiem a jinými elektrospotřebiči)
 • přednášky etiky (témata: hygienické návyky, společenské události – návštěva divadla, kina atd., zdravý životní styl, chování v dopravních prostředcích, užívání mobilního telefonu, partnerství apod.)
 • drobné úklidové práce
 • vycházky, výlety do přírody

Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

 • práce na tkalcovském stavu
 • práce s keramickou hlínou
 • práce s pedigem
 • cvičná kuchyňka (výuka přípravy pokrmů, nákupy, stolování), cvičná práce na      odloučeném pracovišti v Rettigovce
 • výtvarné činnosti
 • šicí dílna
 • uživatel je podporován ve zdokonalování pracovních návyků – schopnost rozlišit pracovní část dne a čas pro sebe a pro kamarády, zodpovědnosti (v určený čas být na určeném místě, dodržovat harmonogram dílen)

Volnočasové aktivity:

 • četba knih, časopisů
 • poslech hudby
 • sledování DVD, televize, poslech rádia
 • relaxační místnost
 • stolní a společenské hry
 • povídání si s kamarády 

Fakultativní činnosti (aktivity nad rámec základních činností, které se poskytují za úhradu případných nákladů určených individuálně podle druhu činností):

 • doprava

Keramická dílna

Uživatelé navštěvují keramickou dílnu pět dní v týdnu. Uživatelé pracují v dílnách ve spolupráci s odborně vzdělaným pracovníkem. Práce s hlínou je výrazným terapeutickým prostředkem při uvolnění úzkostí, zmírnění sociálních bariér, jako komunikační prvek i prostředek k uvolnění nahromaděné energie až agresivity. Rozvíjí představivost a prostorové vnímání.
Uživatelé vyrábějí drobné keramické předměty převážně z válečků a kuliček nebo vykrajují tvary z formiček, modelují, tvarují, začišťují, často dotvářejí reliéfním nebo škrábaným dekorem, tak  vznikají prostorové tvary – nádoby, zvířata, figury, kachle apod..

 Někteří zkouší točit na hrnčířském kruhu nebo pomáhají při glazování. Samostatnější klienti si předem vymyslí, co budou modelovat. Všichni však mají velkou radost z hotových výrobků. Možnost vytvořit něco svýma rukama, spolu se zážitkem z ocenění přátel, pracovníků i veřejnosti, je velice povzbuzující pro další práci a sebehodnocení uživatelů.
Výrobky uživatelů se prezentují na výstavách i prodejních akcích a jsou jimi vyzdobeny prostory domu a přilehlá zahrada.

Šicí dílna

V šicí dílně pracujeme s různými technikami dle schopností a zručnosti zájemců. Převažuje vyšívání stonkovým, řetízkovým a plným stehem. Pracovník dílny pomáhá při nácviku přišívání knoflíků, provlékání tkaniny, nácviku předního stehu.

 

RETTIGOVKA

Uživatelé, kteří se připravují na možnost vyzkoušet si pracovat provoz podobající se skutečnému zaměstnání, mohou využít tréninku v kuchyni. Učí se postupně zvládat pomocné práce.

Pracovní postupy jsou rozdělené dle složitosti a na jednotlivé kroky. Jde např. o třídění, leštění, balení příborů, skládání ubrousku, třídění nádobí, mytí, leštění a úklid nádobí. Seznamování s druhy zeleniny, ovoce, ukázky čištění, krájení, … V rámci aktivit v Rettigovce dochází k setkávání uživatelů a zaměstnanců provozu obecně prospěšné společnosti Komuniké.

 1. Kapacita zařízení

Vzhledem k materiálnímu a personálnímu zajištění máme stanovenou denní kapacitu 20 uživatelů.

 1. Dostupnost služeb

Chotovice 31 - Pondělí až pátek od 7:00 do 15:30.

Rettigovka - Pondělí až pátek od 7:00 do 15:00.

Hlinsko - Pondělí až pátek od 7:00 do 15:30.

Způsoby požádání o služby v sociálně terapeutických dílnách:

- telefonicky – vedoucí sociálně terapeutických dílen: 731 598 809

- e-mailem  - stdilna@charita.info

- osobním kontaktem v domě sv. Josefa v Chotovicích čp. 31

 III. Závěrečná ustanovení

 1.Revize

Kontrolu tohoto pokynu zajišťuje vedoucí střediska pravidelně 1x ročně.

 

 1. Místo uložení dokumentu

Tento pokyn je vydán v 1 výtisku, který je uložen v kanceláři, současně je k dispozici k nahlédnutí v elektronické podobě v počítači vedoucího střediska.

Ceník služeb