Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Vážení uživatelé, dárci, příznivci a další zájemci o informace z Oblastní charity Nové Hrady u Skutče,

dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů v rámci Evropské unie (dále jen Obecné nařízení, tzv. GDPR). V souladu s ním Vás informujeme, jakým způsobem zpracováváme a ochraňujeme osobní údaje získané v souvislosti s činností Oblastní charity. Pro přehlednost jsme rozdělily informace do několika oblastí.

Zákonnost zpracování a ochrana údajů

Osobní údaje, které jsme získali od Vás nebo v souvislosti s poskytováním služeb, zpracováváme, uchováváme a případně archivujeme s řádnou péčí v souladu s platnými předpisy. Některé údaje zjišťujeme a zpracováváme na základě oprávněného zájmu (zvyšování kvality služby, plnění dotačních podmínek), další pak na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Při nakládání s těmito údaji se řídíme Obecným nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění.

Všichni pracovníci, kteří přicházejí s údaji do styku, jsou povinni zachovávat mlčenlivost, každý z nich má přístup jen k těm údajům, které potřebuje pro výkon své práce. Osobní údaje v listinné a elektronické podobě zabezpečujeme řadou opatření, aby se nemohly dostat do rukou nepovolaným osobám a nemohly být zneužity. Vaše údaje zásadně nepředáváme mimo Oblastní charitu s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, ukládá nám to právní předpis nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení.

Uživatelé sociálních a zdravotních služeb a jejich rodinní příslušníci

Pokud jste uživatelem některé zdravotní nebo sociální služby, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě požadavků zákona o sociálních službách nebo zákona o zdravotních službách a souvisejících předpisů. O tom, která údaje zpracováváme a jak, Vás bude před uzavřením smlouvy (přijetím do péče) informovat odpovědný pracovník. V případě, že se rozhodnete údaje neposkytnout, nemůže být smlouva uzavřena.

Uživatelé ostatních služeb

Vaše údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme na základě požadavků zákona o sociálně-právní ochraně dětí  nebo občanského zákoníku. Vámi poskytnuté údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy a poskytování služby bez nich není možné. Informace o zpracovávaných údajích obdržíte od pověřeného pracovníka při uzavření smlouvy.

Dárci

Jestliže jste poskytli Oblastní charitě dar, musíme jej dle zákona o dani z příjmů řádně evidovat. K evidenci daru náleží i bližší údaje o dárci – pokud jste darovali větší finanční částku či materiální dar, sepisuje s Vámi odpovědný pracovník písemnou smlouvu, v ostatních případech zjišťujeme údaje pro zaslání potvrzení, případně pro evidenci v seznamu dárců. Jména významných dárců zveřejňujeme ve výroční zprávě, na webu OCHNH případně na dalších veřejně přístupných místech. Při kontaktu s odpovědným pracovníkem Vám jsou předány informace o využití osobních údajů a možnosti zveřejnění.

Dobrovolníci

Dobrovolníky podle zákona o dobrovolnické službě evidujeme a uzavíráme s nimi smlouvu. Osobní údaje získané při uzavření smlouvy a výkonu dobrovolnické činnosti zpracováváme dle zákona a souvisejících předpisů a využíváme je pro zkvalitnění podmínek pro dobrovolníky.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním

Máte právo na přístup k Vašim údajům. V případě, že jsou vaše údaje nesprávné nebo nepřesné, máte právo požadovat opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které údaje zpracováváme, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje. Máte právo na výmaz Vašich údajů či na omezení jejich zpracování, pokud je to v souladu s právními předpisy. Pokud některé údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete ho kdykoliv odvolat.

Máte právo podat stížnost nebo námitku proti postupu Oblastní charity k dozorovému úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Tel: 234 665 111

Web: www.uoou.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto