Kontakty

Čtyřlístek

Tel.: 606 613 016
Riegrova 173/4, Kralupy nad Vltavou, 278 01
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Poslaní služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, poskytované v terénu nebo ambulantně, pomáhají zmírnit nebo omezit negativní důsledky, ke kterým dochází při vývoji dětí z rodin nacházejících se v nepříznivé životní situaci. Individuálním přístupem, orientací v dané problematice aporozumění jejich životní situaci, nastavujeme individuální kroky k dosažení očekávaných řešení. Podporujeme rodiny v jejich snaze o změnu této situace a zdravý vývoj dětí, vedeme je ke schopnosti zvládat nepříznivé situace vlastními silami. Propojením s ostatními službami Charity dosahujeme přijatelných řešení nastalých situací a problémů a společně nacházíme východiska z nich pomocí sociálního poradenství a odborných programů.
 

Cíle poskytované sociální služby

Cílem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v oblasti charity Kralupy nad Vltavou je spokojená a fungující rodina, kde dochází k naplňování základních životních potřeb dětí a jejich rodičů:
 
 • na základě individuálních potřeb napomáhat klientům zmírnit jejich nepříznivou sociální situaci pomocí a podporou pracovníků
 • vytvářením vhodných příležitostí umožnit klientům v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytována rodinám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou samy bez pomoci překonat, a v důsledku této situace je ohrožen příznivý vývoj dětí.
 
Do okruhu osob, kterým je sociální služba určena patří nezaopatřené děti a mládež do 26 let věku při soustavné přípravě na budoucí povolání, které žijí v rodinách ohrožených společensky nežádoucími jevy.
 

Základní zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci Charity Kralupy nad Vltavou při výkonu svého povolání uznávají základní zásady poskytování sociální služby, jsou vázáni mlčenlivostí a vycházejí z obecně platných základních norem respektujících
lidská práva. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány bezplatně v bezproblémově dostupném místě na území Statutárního města Kralupy nad Vltavou a okolí.
 
 • Individuální přístup – služba je přizpůsobena možnostem a schopnostem každého jednotlivce
 • Lidská důstojnost – klient služby je vnímán jako partner, nikoli pouze jako pasivní příjemce pomoci
 • Rozvoj samostatnosti – podpora schopnosti klienta samostatně řešit nepříznivou sociální situaci vlastními silami
 • Dodržování lidských práv a základních svobod – respektování práva klienta rozhodovat o svém životě, zároveň jej vést k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí
 • Kvalita poskytovaných služeb – odbornou činnost vykonává okruh pracovníků, kteří splňují podmínky bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti
 • Transparentnost – pracovníci jednají vždy s klientem, vysvětlují náležitosti služby, tak aby jim klient správně porozuměl

Základní činnosti poskytované v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí.

Čas, místo a forma poskytování služby

 

TERÉNNÍ FORMA

 • po předchozí domluvě pondělí-pátek 8-17 hodin
 • v oblasti Kralup nad Vltavou a blízkém okolí, maximálně však do 25 km od poskytovatele služby
 

AMBULANTNÍ FORMA

 • bez předchozí domluvy pondělí a středa 8-11 hodin
 • po předchozí domluvě pondělí–pátek 8-17 hodin
na adrese Riegrova 173/4, Kralupy nad Vltavou
 

Klienti mohou využívat telefonické konzultace s pracovníky SAS na číslech:

Jitka Kňazovická (vedoucí služby) - 606 613 016
Klára Faltová Dis. (sociální pracovnice) - 734 283 098

 
Sociálně aktivizační služby poskytujeme zdarma.
 

Seznam lidí

Jitka Kňazovická - pracovník sociálních služeb
Klára Faltová, Dis. - sociální pracovnice