Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče je nestátní neziskovou církevní právnickou organizací, poskytuje sociální služby podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. Oblastní charita působí ve vesnickém regionu, v okolí Chotovic, Hlinska a Skutče.

Adresa:

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Chotovice 31

Litomyšl 570 01

Registrované služby:

Pečovatelská služba

Osobní asistence

Denní stacionář

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Další poskytované služby:

Rodinné a mateřské centrum Mikeš

Potravinová banka Pardubice, z. s. 

Perchar s.r.o. 

Historie

Farní charita Nové Hrady byla založena dobrovolníky v roce 1993.

Z důvodu velké poptávky po sociálních službách, a to především z řad seniorů, bylo v roce 2000 uvedeno do provozu středisko pečovatelské služby. Žádostí o pečovatelskou službu stále přibývalo, z tohoto důvodu bylo také nutné zvýšit počet zaměstnanců. Protože se postupně rozšiřovala i oblast působnosti, nezbývalo nic jiného, než zakoupit i dopravní prostředky, kterými by pečovatelky jednak dojížděly ke klientům, ale také dopravovaly k lékařům apod.

Farní charita Nové Hrady dále rozšiřovala své pole působnosti. Nespokojila se pouze s pečovatelskými službami, ale založila centrum pro seniory, které měla sídlo v Nových Hradech na zdravotním středisku, zde měla Farní charita pronajaté dvě místnosti. V těchto nedostačujících prostorách do doby, před zprovozněním Centra sociálních služeb v Chotovicích byla i kancelář a konala se zde všechna obchodní jednání a porady zaměstnanců. Svou činností a poskytováním služeb pokrýváme oblast, která zasahuje do tří okresů – Svitavy, Ústí nad Orlicí a Chrudim.

V roce 2005 byl zahájen provoz Denního centra, které nabízí denní péči, terapii a vzdělávání klientům po ukončeném základním nebo speciálním vzdělávání – i provoz denního centra probíhal v provizorních prostorách na Obecním úřadě v Chotovicích.

V roce 2006, jsme reagovali na současný stav nabídky služeb pro rodiny s dítětem nebo mladým člověkem se zdravotním i mentálním postižením v našem regionu, dále jsme chtěli pomoci při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, přičemž bude usilováno o jejich integraci na otevřený trh práce, byl vypracován projekt na vznik Centra sociálních služeb v Chotovicích. Tento projekt je financován z ESF v rámci opatření SROP, je to investiční projekt, který vznikal adaptací v budověčp. 31 v Chotovicích. Tuto budovu nám darovala obec Chotovice.

Budova Centra sociálních služeb, byla slavnostně otevřena a vysvěcena dne 4.11.2006. V budově se nachází zázemí Farní charity Nové Hrady u Skutče (kancelář ředitelky Farní charity, kanceláře vedoucích středisek, Denní centrum, Sociálně terapeutické dílny, chráněná pracovní místa, dceřinná společnost Perchar s.r.o.).

V roce 2007 jsme zahájili projekt sociálně pracovní integrace , financovaný v rámci grantového schématu SROP. Ve třech etapách jím úspěšně prošlo více než 30 absolventů.

Od roku 2009 souběžně začal projekt Motivační program pro osoby vyloučené z trhu práce, financovaný Evropským sociálním fondem.

V roce 2010 započal nový program odborného systematického vzdělávání pracovníků organizace v souladu se Standardy kvality sociálních služeb. V něm je zahrnuto jak nové materiální vybavení pro zvyšování kvality služeb, především však vytvoření vzdělávacího programu, do kterého bude zapojeno téměř 40 účastníků.

V roce 2010 začalo pro kraj pracovat středisko potravinové pomoci, které podporuje a zásobuje osoby vyloučené a bez prostředků.

V roce 2012 byla naše Farní charita Nové Hrady sloučena s Farní charitou Hlinsko a tím došlo k vzniku Oblastní charity Nové Hrady u Skutče.

Od roku 2012 naše zdravotní sestřičky poskytují odbornou domácí péči pacientům v našem regionu. Podařilo se nám zajistit i možnost provozování domácího hospice, která je hojně využívána.

Od počátku 2012 také provozujeme vlastní obchod v Hlinsku. Zde můžete zakoupit výrobky naší chráněné dílny, církevní literaturu atd.

Od června 2012 realizujeme projekt OP LZZ, který jsme nazvali Budeme se vzdělávat. V tomto vzdělávacím projektu chceme po dva roky pilovat a zdokonalovat pracovní schopnosti a dovednosti 20 klientů. Cílem je zajistit absolventům zaměstnání na otevřeném či chráněném trhu práce. Za tímto účelem byla zřízena již v roce 2011 dceřiná společnost PERCHAR s.r.o. , která je chráněnou dílnou.

 

Poslání a cíle Charity, základní zásady a hodnoty, kterými se charitní služba řídí

Poslání a cíle Charity

1.1. Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. V tomto svém úkolu následuje příkladu Ježíše Krista, který během svého života sloužil mnoha lidem v nouzi, pomáhal druhým, aby měli život v plnosti, a svým učedníkům uložil přikázání lásky k Bohu a bližnímu jako nejvyšší přikázání.

1.2 V souladu s pověřením katolické církve chce Charita být viditelným znamením Boží lásky (caritas) ke světu a člověku3, zejména k chudým, slabým, trpícím a jakkoliv jinak ohroženým lidem v naší zemi i v zahraničí, ve smyslu evangelia (srov. Mt 25, 40).

1.3 Česká biskupská konference a diecézní biskupové na svém území zřizují Charitu jako důležitý nástroj charitativní služby katolické církve.

1.4 Své poslání uskutečňuje Charita zejména prostřednictvím materiální, sociální, humanitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci potřebným lidem a rovněž prostřednictvím úsilí o spravedlivější podmínky ve společnosti5.

1.5 Nejvlastnějším cílem charitních služeb je ochrana člověka v jeho důstojnosti od početí až po přirozenou smrt. Tam, kde se člověk ocitá v různorodých situacích ohrožení nebo nouze, jsou pracovníci Charity zavázáni poskytovat mu účinnou pomoc a zároveň podněcovat jeho samostatnost a schopnosti svépomoci.

1.6 Charita respektuje, že původním místem uplatňování „caritas“ je přirozené sociální prostředí farních společenství. Charita nenahrazuje osobní a nepřenositelnou odpovědnost každého křesťana za sebe samotného a za službu bližním, ale svou činností ji podporuje a doplňuje tam, kde síly a schopnosti jednotlivců nebo místních farních společenství nestačí nebo tam, kde je potřeba zajistit odborný charakter služby.

1.7 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka6 a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu svatém a v dokumentech sociálního učení katolické církve.

1.8 Charitní služba je poskytována lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. Charitní služba v zahraniční je vykonávána s respektem vůči domácím kulturám a náboženským vyznáním.

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto