Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Osobní asistence

Vedoucí služby: Bc. Jana Jílková
                            pecovatelky@charita.info, jana.jilkova@chnh.hk.caritas.cz
                            tel: 733 161 623


Cíl
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná dospělým osobám a dětem, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení a není místně ohraničena (domácnosti uživatelů, předškolní a školní zařízení, místa volnočasových aktivit…).
Cílem služby osobní asistence je uživatel: který může zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím nebo společenském prostředí, který je schopen si zachovat v co nejvyšší možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti, který může udržovat a uplatňovat vztahy a kontakty se svým okolím, kterému je při zajištění potřebné podpory a dopomoci řešena jeho nepříznivá sociální situace

Cílová skupina: osoby se zdravotním (od 3 let věku) postižením a senioři, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Způsob poskytování: terénní


Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: doprava uživatele osobním vozem provozovaným poskytovatelem 8,--Kč/km.

Služba osobní asistence je poskytována bez časového omezení a není místně ohraničena.
Službu lze poskytovat celodenně v přirozeném prostředí uživatele.

Službu poskytujeme v okruhu 30-ti km od Chotovic v rámci Pardubického kraje. Služba je poskytována v domácím nebo společenském prostředí uživatele. Dle potřeby uživatele např. u lékaře, na úřadě, v obchodě, ve škole, školce, v místě volnočasových aktivit...

Více informací o službě ZDE

Ceník služeb