Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Denní stacionář

vedoucí služby: Bc. Lenka Švecová,dcmladez@charita.info, lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz
tel.: 461 310 569, 731 598 809


Cíl:
Cílem poskytované služby, je zapojení lidí se zdravotním postižením a seniorů do společnosti, rozvoj a udržení jejich samostatnosti, schopností a dovedností s důrazem kladeným na specifika z hlediska věku a postižení.

Cílové skupiny: Denní stacionář je určen osobám se zdravotním postižením od 7 let, dospělým osobám a seniorům bez omezení věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Způsob poskytování: ambulantně


Činnosti:sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob; pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; poskytnutí stravy; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;


Fakultativní činnosti:(aktivity nad rámec základních činností, které se poskytují za úhradu případných nákladů určených individuálně podle druhu činností) - doprava.

Otevřeno: pondělí - pátek od 7:00 do 15:30

Veřejný závazek

Ceník služeb

Registrace

 

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto