Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Vedoucí služby: Ludmila Abrahamová
                            ludmila.abrahamova@chnh.hk.caritas.cz, socialni@charita.info
                            tel.: 731 598 805 

Sociální pracovník: Bc. Miroslav Kudrna, miroslav.kudrna@chnh.hk.caritas.cz ,  tel. 731 598 801
Sociální pracovník: Bc. Veronika Lipavská, veronika.lipavska@chnh.hk.caritas.cz, tel. 731 623 318
Sociální pracovník: Bc. Veronika Hladká, veronika.hladka@chnh.hk.caritas.cz, tel. 777 736 090
Sociální pracovník: Mgr. Dagmar Štanclová, dagmar.stanclova@chnh.hk.caritas.cz  DiS.: 731 630 328
Pracovník v přímé péči: Jarmila Radimecká, jarmila.radimecka@chnh.hkcaritas.cz, tel. 731 598 808  


Cíl:
Hlavním cílem je zvýšit sociální integraci a optimální fungování rodin s dětmi, u kterých existuje riziko ohrožení vývoje nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez vnější pomoci, překonat. Cílem je, aby členové rodiny získali nebo využívali svých dovedností, schopností a znalostí.   

Cílová skupina: rodiny s dítětem / dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány rodině, těhotné ženě nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodič/e nedokáží sami bez vnější pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí). Do cílové skupiny patří i rodiče, kteří usilují o návrat z ústavní péče či náhradní rodinné péče.                          

Způsob poskytování: ambulantní, terénní

Ambulantní forma                       PO    8:00 – 12:00h / po telefonické dohodě dle potřeby/

  • osobní konzultace s vedoucím pracovníkem služby dle předem stanoveného termínu na adrese:
    Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01  Litomyšl

Terénní forma                              PO –  PA   7:00 – 18:00h  / případně dle aktuální potřeby/

- osobní návštěvy sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách v přirozeném sociálním prostředí uživatele

  • jedná se o pomoc při podpoře v běžném životě uživatele, který standartními postupy nezvládá a je poskytována v přirozeném prostředí uživatele

Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby: NE

Ceník: Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány bezplatně.


Pokud nejste spokojeni s našimi službami:

Můžete svoji stížnost podat způsoby uvedenými ZDE


logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sanace rodiny jsou poskytovány v rámci projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762

Projekt Rozvoj SAS v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762
je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.