Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Sociálně terapeutické dílny

Vedoucí služby: Bc. Lenka Švecová,dcmladez@charita.info, lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz

tel.: 461 310 569, 731 598 809


Cíl
Cílem poskytované služby je posílení samostatnosti, získání dovedností pro praktický život, především v oblastech péče o sebe, domácnost apod., smysluplné trávení volného času, navazování sociálních vztahů, udržování pravidelného kontaktu naplňováním individuálních potřeb. Smyslem je především podpora k vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Cílové skupiny: Osoby se zdravotním postižením, mládž ohrožená společensky nežádoucími jevy (do 26 let) a osobám, které vedou riziková způsob života, nebo jím jsou ohroženy, ve věku od 16 do 64 let.

Způsob poskytování: ambulantně


Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Fakultativní činnosti (aktivity nad rámec základních činností, které se poskytují za úhradu případných nákladů určených individuálně podle druhu činností) - doprava.

 Místo poskytování sociální služby a otevírací doba
Chotovice - Dům sv. Josefa, Chotovice 31, 570 Litomyšl, pondělí až pátek od 7:00 do 15:30
Hlinsko - Adámkova 677, 539 01 Hlinsko, pondělí až pátek od 7:00 do 15:30

Logo OPZ barevné

Veřejný závazek

Ceník služeb

Registrace