Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Charitní pečovatelská služba


 • Tel.: 733 592 359
 • chps941/941mtrebova.charita.cz
 
Svitavská 655/44, Moravská Třebová, 571 01 Vedoucí služby: Bc. Martina Jínková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, aby mohli žít důstojný život co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Cíle

Cílem služby je umožnit klientům řešit svou obtížnou či krizovou situaci prostřednictvím poskytování věcně správných informací, rad, pomoci a podpory ze strany pracovníka.

Podpořit nebo pomoci klientovi tak, aby se zlepšila jeho soběstačnost nebo aby byla co nejvíce zachována v míře, v jaké je klient schopen.

 • Podpořit klienta ve vedení jeho domácnosti nebo mu zajistit nezbytné úkony, které sám nezvládne
 • Podpořit klienta v péči o vlastní osobu nebo mu zajistit nezbytné úkony, které sám nezvládne
 • Podpořit klienta při zajištění stravy nebo mu zajistit stravu a nezbytné úkony, které sám nezvládne
 • Podpořit klienta v udržování kontaktu s rodinou a okolním světem nebo mu tento kontakt zprostředkovat
 • Pomoci klientovi udržet jeho dosavadní zájmy a aktivity
 • Zprostředkovat klientovi informace o možných sociálních příspěvcích, výhodách, kompenzačních pomůckách a jiných návazných službách

Poskytované činnosti a působnost služby

CHPS v Moravské Třebové poskytuje tyto činnosti:

Základní sociální poradenství

 • Poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Základní činnosti sociální péče

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Působnost terénní pečovatelské služby

 • V domácnostech klientů bydlících na území Moravskotřebovska a Jevíčska.

Seznam obcí:

Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká

Okruh osob

Cílovou skupinou služby CHPS Moravská Třebová jsou:

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři (nad 65 let) a osoby pobírající starobní důchod, které si nedokáží zajistit sami,ani prostřednictvím jiné fyzické osoby pomoc ve svém přirozeném sociálním prostředí.

CHPS Moravská Třebová může odmítnout uzavřít smlouvu dle § 91 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pouze pokud:

 1. nenabízíme daný druh služby
 2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

Zásady poskytování pečovatelské služby

 1. Vytváříme klientovi podmínky, ve kterých zachováváme jeho lidskou důstojnost.
 2. Respektujeme způsob života klienta a přizpůsobujeme se jeho potřebám.
 3. Vytváříme pocit bezpečí a zázemí, s klienty komunikujeme jim srozumitelným
 4. způsobem.
 5. Spolupracujeme s rodinou, doporučujeme nové možnosti podpory a péče.

Věková kategorie klientů

Věkovou kategorii klientů CHPS Moravská Třebová tvoří:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Forma a kapacity poskytování pečovatelské služby

Charitní pečovatelská služba Moravská Třebová poskytuje pečovatelskou službu terénní formou (pomoc zajišťuje v domácnostech klientů) v předem dohodnutém dni a hodině.

Kapacita služby je 8 klientů/den, 80 klientů/rok

Tato kapacita je pouze orientační, záleží na počtu a náročnosti jednotlivých úkonů u každého klienta.

Provozní doba služby:

po – pá 7,00 – 15,00

v čase od 15:00 – 18:30 po vzájemné dohodě s klienty a v závislosti na personálních možnostech poskytovatele 

so, ne, sv. 8:00 – 18:00 – po vzájemné dohodě s klienty a v závislosti na personálních možnostech poskytovatele 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Martina Jínková - vedoucí zařízení Věra Neubauerová - pracovník sociálních služeb
Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto