OSOBNÍ ASISTENCE

 

Vedoucí služby: Bc. Jana Jílková
                            pecovatelky@charita.info, jana.jilkova@chnh.hk.caritas.cz
                            tel.: 733 161 623

Sociální pracovník pro oblast Chotovic: Bc. Josef Šmolík, socprac@charita.info, tel.: 731 598 802                                                   Sociální pracovnice pro oblast Hlinska: Bc. Kamila Pilařová,Dis., kamila.pilarova@chnh.hk.caritas.cz, 733 694 966                        Sociální pracovnice pro oblast Hlinska: Mgr. Jana Boháčová, jana.bohacova.chnh.hk.caritas.cz, 737 213 902

Kde nás najdete: Chotovice 31, 570 01, Litomyšl 

Centrum sociálních služeb sv. Josefa v Chotovicích
                              

Cíl
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná dospělým osobám a dětem, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení a není místně ohraničena (domácnosti uživatelů, předškolní a školní zařízení, místa volnočasových aktivit…).


Cílem služby osobní asistence je uživatel: který může zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím nebo společenském prostředí, který je schopen si zachovat v co nejvyšší možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti, který může udržovat a uplatňovat vztahy a kontakty se svým okolím, kterému je při zajištění potřebné podpory a dopomoci řešena jeho nepříznivá sociální situace

Cílová skupina: osoby se zdravotním (od 3 let věku) postižením a senioři, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Způsob poskytování: terénní

Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kapacita služby: 20 klientů


Fakultativní služby: doprava uživatele osobním vozem provozovaným poskytovatelem 8,--Kč/km.

Službu poskytujeme v okruhu 30-ti km od Chotovic v rámci Pardubického kraje. Služba je poskytována v domácím nebo společenském prostředí uživatele. Dle potřeby uživatele např. u lékaře, na úřadě, v obchodě, ve škole, školce, …

Služba osobní asistence je poskytována denně v čase od 7:00 – 18:00 hod. V ojedinělých případech (pokud to dovoluje personální kapacita) je možné individuálně poskytnout službu i mimo tento čas, např. v noci.

Údaje z registru poskytovatelů sociálních služeb

Ceník za poskytování služeb osobní asistence pro děti

Ceník za poskytování služeb osobní asistence pro dospělé

Informace o zpracování osobních údajů

OA popis realizace služby

verejny zavazek OA